คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท

Rajavadee - ห้องประชุม ราชาวดี
Phoca Gallery

ห้องชุมราชาวดี เป็นห้องประชุมที่่ใหญ่ที่สุดของคำแสดฯ สามารถดึงฉากแบ่งห้องย่อยได้ 2 ห้อง มีรายละเอียด ดังนี้

Function Room
.
 Theater 180 PPL.
   Class Room 120 PPL.
   U-Shape  70  PPL.

Function Equipment
  • Slide Projector 
  • Video / CD / TV / MP3
  • Podium
  • Stand-table Mic
• White Board
  • Flip Chart and Marker 
  • Overhead Projector
  • Registration Desk, Note Pad
  • LCD Projection (For Rent)
  • Hi-Speed Wireless Internet

 

 
 
 
Powered by Phoca Gallery