คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท

Kinnaree - ห้องประชุม กินนารี
Phoca Gallery

ห้องประชุมกินนารี เป็นห้องประชุมขนาดเล็กใช้สำหรับการแบ่งกลุ่มสัมมนาระดับผู้บริหาร อยู่ชั้น 3 ของอาคาร River Wing มีรายละเอียด ดังนี้

Function Room.
 Theater    -    PPL.
   Class Room   15  PPL.
   U-Shape    -  PPL.

Function Equipment
  • Slide Projector 
  • Video / CD / TV / MP3
  • Podium
  • Stand-table Mic
• White Board
  • Flip Chart and Marker 
  • Overhead Projector
  • Registration Desk, Note Pad
  • LCD Projection (For Rent)
• Hi-Speed Wireless Internet

 
 
 
Powered by Phoca Gallery